header photo


Lågens Framtid

-en interesseorganisasjon for Numedalslågen

Stiftet 19.03.2001

Vedtekter
Revidert: 02.04 2009
1.Formål
Lågens Framtid skal være et fellesforum og talsrør for brukergrupper av Numedalslågen, og skal arbeide med saker som fremmer og ivaretar Lågens biologiske mangfold, sunn forvaltning av ressursene i nærmiljøet og sikrer elva en god framtid.

LF's fremste oppgave er gjennom effektiv markedsføring å påvirke beslutningstagere i viktige saker vedrørende Lågen.

LF skal arbeide for å oppnå status som høringsinstans i saker som vedrører Lågen.

LF skal være en ideell organisasjon, som ikke skal drive med økonomisk virksomhet for vinnings skyld, men søke økonomisk og solidarisk støtte gjennom medlemmer, støttemedlemmer, organisasjoner, foreninger, offentlige instanser, bedrifter og privatpersoner.

 

2. Årsmøtet

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Innkalling til årsmøte skal gjøres minst tre uker før møtet skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte skal være skriftlig og sendt styret minst to uker før årsmøtet. Årsmøtet avholdes i løpet av februar/mars i påfølgende år. Alle ordinære medlemmer av organisasjonen har rett til å delta på årsmøtet (se også pkt.5). Bare årsmøtet kan endre vedtektene. Vedtektsendring må ha minst 2/3 flertall. Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Årsmøtet skal behandle årsmelding, regnskap, budsjett, valg av styret, valgkomite, revisor, arbeidsutvalg og innkomne saker. Årsmøtet skal fastsette kontingenten.

 

3. Styret

Årsmøtet velger et styre bestående av åtte (8) medlemmer; Leder, nestleder, kasserer, sekretær, to (2) styremedlemmer og to (2) varamedlemmer. Styret velges slik at overlapping og kontinuitet sikres. Styret velges for to (2) år av gangen, leder velges for ett (1) år av gangen. Styret er selvkonstituerende, med unntak av leder som velges av årsmøtet.

Styrets oppgave er å lede organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene og vedtak truffet av årsmøtet.

Møtevirksomhet planlegges etter behov. Styret kan selv avgjøre saker såfremt de faller inn under organisasjonens vedtekter. Styret bestemmer hvilke saker som det skal arbeides med. Etter behov kan styret definere mandat og velge en leder for utvalg/komite som skal arbeide med en enkelt sak. Lederen har i oppgave å rekruttere tilstrekkelig antall personer til en forsvarlig drift av utvalget/komiteen.

 

4. Avstemming

Ved avgjørelse av saker benyttes "simpelt flertall" (forslag med flest stemmer blir bifalt). Ved valg av tillitsverv (styreverv) benyttes "absolutt flertall" (kandidaten må ha mer enn halvparten av avgitte stemmer). Ved vedtektsendring kreves minst 2/3 flertall. Kun personlig fremmøte gir rett til å stemme.

 

5. Medlemskap

Enhver enkeltperson som innordner seg LF's vedtekter, kan opptas som medlem. Brudd på vedtektene kan medføre eksklusjon. Medlemskapet gjelder for inneværende år, og eventuelt videre fram til ny betalingsfrist for påfølgende år. Ordinære medlemmer betaler fastsatt kontingent, og har ytrings- og stemmerett. Ytrings- og stemmeretten er betinget av betalt kontingent. Ordinære medlemmer har rett til informasjon angående aktuelle saker som arbeides med, eller er sluttført, på oppfordring.

 

Med støttemedlemskap menes personer, organisasjoner, bedrifter, instanser etc. som støtter solidarisk og/eller økonomisk med gave som går til organisasjonens formål. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

 

7. Økonomi

LF har egen kasserer som sørger for orden og god oversikt over økonomiske transaksjoner og vedlikeholder medlemslista. Alle større økonomiske belastninger skal godkjennes i styrevedtak.Styret oppretter egen bankkonto som disponeres av kasserer på vegne av organisasjonen. Leder kan også ha fullmakt til å disponere organisasjonens konto. (Se egen instruks dersom leder har fullmakt).

 

8. Valgkomite

Valgkomiteen bestående av to (2) personer som velges av årsmøtet, skal i god tid før årsmøtet ha klargjort forslag til nye styrekandidater. Komiteen skal før forslagene fremmes forvisse seg om at de foreslåtte kandidatene er valgbare og villige til å påta seg tillitsverv.

 

9. Oppløsning

Forslag om å oppløse LF må ha 2/3 flertall på to (2) årsmøter. Hvis LF oppløses skal LF's midler tilfalle et beslektet formål, som bestemmes av siste årsmøte.