header photo


Rogn plantet i Florelva

Forsøkene med rognplanting i Florelva har vært såpass vellykket at dette ble utøket med rogn fra seks hulakser i år. Florelva som renner fra Kopa og Raubern ned via Svartangen, Daleelva og ut i Numedalslågen ønskes benyttet i   [les mer...]

Stryking av stamlaks

Denne helgen ble stryking av laksen vi fanget under stamfisket gjennomført. Det startet med at laksene som skulle benyttes til rognplanting i Florelva ble strøket på fredag kveld. Det ble benyttet seks hulakser til dette formålet(se   [les mer...]

Oppsummering sesongen 2010

Numedalslågen forvaltningslag oppsummerer fiskesesongen 2010 i Lågen Totalt er det registrert fanget 1938 laks i Lågen i år med en samlet vekt av 7959 kilo. Gjennomsnittsvekten er 4,1 kilo. Av sjøørret er det fanget 300 kilo med en   [les mer...]

Årets stamfiske er i gang

Stamfisket etter laks i Numedalslågen er i gang. Årets fiske etter stamlaks fra Numedalslågen startet denne helgen - lørdag 02.10 og varer frem til laksen vi trenger frem til stryking i November er på plass i stamfiskehuset i   [les mer...]

Status for norske laksebestander i 2010

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har kommet med "Status for norske laksebestander for 2010" der Numedalslågen kategoriseres som "Sansynligvis ikke bærekraftig". Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd,   [les mer...]

Mens vi venter på....

Prosjekteringen av det nye, sårt trengende klekkeriet er smått i gang. Men... Veien fram mot bygging av nytt klekkeri er lang, I mellomtiden må vi holde det gamle klekkeriet som kjemper mot fukt og frostskader i vitale, bærende   [les mer...]

Hunnlaks fredet fra og med i dag

Fra og med i dag 15.08. praktiseres fang og slipp på hunnlaks i øvre deler av Numedalslågen. Sportsfisket ned for Holmfoss er stanset (siste fiskedag var 13. august). Opp for Holmfoss skal all hunnlaks gjenutsettes i perioden fra og   [les mer...]

Begrensninger i fisket

Vedtak om innkorting og begrensning av fisket i inneværende sesong. Numedalslågen forvaltningslag gjennomfører handlingsalternativ 1 etter gjennomgang av midtsesongevaluering av gytebestandoppnåelse. Sportsfisket ned for Holmfoss   [les mer...]

Maifangst i Numedalslågen

Oppsumering av maifangst i Numedalslågen fra Numedalslågen forvaltningslag. I løpet av mai ble det i Lågen fanget 48 fisk på til sammen 335,5 kilo. Av disse var 2 sjøørret og resten laks. Gjennomsnittsvekten for laksen var på 7,2   [les mer...]

Yngelutsetting 2010

Utsettingen av lakseyngel er gjennomført for i år. Så var tiden kommet for å sette ut resten av lakseyngelen i "ikke lakseførende" sidevassdrag til Numedalslågen.Selv om vi ulykkeligvis avdekte at store mengder av lakserognen ikke   [les mer...]

Veterinærbesøk på klekkeriet

Det har vært rutinemessig veterinærkontroll på klekkeriet før yngelutsetting. Veterinæren har vært på klekkeriet for et rutinemessig kontrollbesøk. Yngelen må sjekkes for Gyro - slik at vi er sikre på at denne styggedommen   [les mer...]

Årsmøte og medlemsmøte - referat

Referat med vedlegg fra Årsmøtet/medlemsmøtet som ble avholdt 15.04Arild Jacobsen ønsket velkommen til kombinert årsmøte og medlemsmøte, som i stor grad dreide seg om de allerede igangsatte aktivitetene i organisasjonen. Frode   [les mer...]

NEI til kraftverksplaner i Vierødfossen!

Lågens Framtid sier et klart NEI til kraftverksplaner i Vierødfossen! Lågens Framtid tar sterk avstand fra planene om en mulig utbygging av Vierødfossen i Numedalslågen med reguleringsdam og kraftverk! Numedalslågen er et nasjonalt   [les mer...]

Lågens Framtid sterkt kritisk til høringsprosessen

Lågens Framtid med leder Arild Jacobsen i spissen rekker sterk kritikk til hele høringsprosessen angående ny fiskeforskrift. I forbindelse med arbeidet med ny fiskeforskrift for Numedalslågen, har Lågens Framtid brukt mye tid og   [les mer...]

Et direkte anngrep på villaksen

NRK Brennpunkt hadde et utrolig program tirsdag kveld, preget av dårlig journalistikk - der de for alvor ønsker å bidra til de enklelte villakstammers fall. I programmet ble det fokusert på enkelte rykkfiskere fra   [les mer...]

Klekkingen overstått

Klekkingen av lakseyngel er vel overstått ved klekkeriet på Grini i Numedalslågen. Etter en lang og kald vinter er vårt sikreste vårtegn et faktum. Ved klekkeriet for lakseyngel på Grini er alt så godt som ferdig klekket. Selv om   [les mer...]

Årsmelding kultivering

Årsmelding forkultiveringsarbeidet i Numedalslågen 2009 Et forsiktig overslag viser at Lågens Framtid (LF) har bidratt med mer enn 800 timer med dugnadsarbeid i 2009 for å fremme laksens levevilkår i Numedalslågen. LF har   [les mer...]

Nå må noe gjøres med klekkeriet

Denne veggen er i ferd med å kolapse på grunn av fuktighet og frost. Vann trenger inn gjennom veggen på tross av omfattende dreneringsarbeid i 2008. Bygningen har således blitt gitt en begrenset levetid framover. Denne vinterens   [les mer...]

Så smått begynt å klekke

Det har så smått begynt å klekke på klekkeriet for stamlaks i Numedalslågen. Selv om det er litt tynt med øyerogn i enkelte klekkekasser, og det nok fremdeles ligger en del rogn som ikke er kommet til øyerognstadiet - har det da   [les mer...]

Kontroll av yngeloverlevelse 2009

Som en kvalitetskontroll på kultiveringsarbeidet, gjennomføreres det hvert år el-fiske på et utvalg av utsettingslokalitetene. Den 29. juli 2009 kontrollerte Numedalslågen forvaltningslag utsatt yngel i Herlandselva, Floreelva og   [les mer...]

80% døde eller ubefruktede på klekkeriet

Vi må desverre konstantere opp i mot hele 80% (ca 100.000) døde eller ubefruktet rogn på klekkeriet. Fenomenet fremstod så og si i ett moment, utløst da rognen ble vasket og sjokkbehandlet søndag 31.01.2010. Dette er trist og   [les mer...]

Laksekonferansen i Trøndelag

Lågens Framtid var tilstede på konferansen 3. og 4. februar. Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) og Norske Lakseelver inviterte til en spennende og viktig konferanse om villaks og verdiskaping. Ca. 175 deltagere deltok på seminaret   [les mer...]

Høringssvar fra Lågens Framtid

Lågens Framtid har hatt medlemsmøte der styrets innstilling til høringssvar ble lagt frem. Nestleder Frode Andersen loset medlemene gjennom bakgrunn for høringen om ” Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome   [les mer...]

Numedalslågen - en søppelfylling?

Kvist og restavfall etter ved og tømmerproduksjon hører ikke hjemme ute på isen! Grunneiere langs Numedalslågen (alle nevnt, ingen glemt) - SKÆRP DERE! Fra en bro over Lågen, oppi Lardal et sted - kan sprortsfiskere i   [les mer...]

Øyerogn på klekkeriet

Første sikre tegn til liv på klekkeriet - da de befruktede rognkorna går over i øyerognstadiet.   Livet på klekkeriet for lakseyngel i Numedalslågen går videre, selv om   [les mer...]